{"id":22640,"date":"2020-08-07T15:49:16","date_gmt":"2020-08-07T12:49:16","guid":{"rendered":"http:\/\/oklenta.ru\/?p=22640"},"modified":"2020-08-07T15:49:16","modified_gmt":"2020-08-07T12:49:16","slug":"flyus-dlya-alyuminiya-svoimi-rukami-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oklenta.ru\/hozyajke\/flyus-dlya-alyuminiya-svoimi-rukami-2.html","title":{"rendered":"\u041e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0432\u0430\u0440\u043a\u0438 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445"},"content":{"rendered":"